Општа акта школеСтатут школе
 
Пословник о раду Ученичког парламента
 
Пословник о раду Школског одбора
 
Пословника о раду Савета родитеља
 
Правила понашања
 
Правилник заштите од пожара
 
Правилник о васпитно- дисц. одг. ученика
 
Правилник о дисципл. и материј. одгов. запослених
 
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика
 
Правилник о похваљивању и награђивању ученика
 
Правилник о систематизацији